Objednávanie
 
Tento predpis rieši systém evidencie objednávania, prevzatia teplej stravy a zúčtovania kreditu.

Objednávanie:
1. Aktuálny jedálny lístok hlavných jedál – zdravá výživa (menu č. 4) je k dispozícii na Závodných jedálniach a výdajniach teplej stravy a na webovej stránke spol. EUREST - U.S.Steel Košice
2. Podľa ponuky na jedálnom lístku je možné si stravu objednať vopred, najneskôr však v aktuálny
deň do 7:15 hod.
3. Objednávka sa prijíma v stravovacej prevádzke osobne alebo telefonicky, obsahuje:
  • dátum na ktorý si chce stravník jedlo objednať
  • číslo alebo názov stravy podľa aktuálneho jedálneho lístka
  • celé meno
  • číslo BČK (bezkontaktnej čipovej karty Eurest)
  • podpis objednávateľa (osobná objednávka)
  • objednávka je pre stravníka aj pre dodávateľa záväzná
Zmena, zrušenie objednávky:
4. Zmeny alebo zrušenie objednávky jedál je možné oznámiť osobne alebo telefonicky na príslušných závodných jedálniach a výdajniach stravy v daný deň výdaja jedla do 7:15 hod.

Prevzatie:
5. Eurest sa zaväzuje dodať včas na uvedenú prevádzku objednaný počet jednotlivých hlavných jedál podľa množstva a sortimentu

6. Stravník sa zaväzuje objednanú stravu prevziať podľa objednávky na konkrétnej stravovacej prevádzke v dojednanom čase
  • desiatový obed do 10:30
  • obed do 13:00
Zúčtovanie stravnej jednotky:
7. Hodnota stravnej jednotky je od účtovaná z kreditu stravníka pri výdaji objednaného jedla v dohodnutých cenách.

8. V prípade, že stravník nenahlási zrušenie objednávky vyššie uvedeným spôsobom do stanoveného času, bude mu kredit na BČK od účtovaný vo výške ceny objednaného hlavného jedla v daný deň po ukončení výdaja jedál na prevádzke, kde mal jedlo objednané prostredníctvom registračnej pokladnice, na základe písomnej objednávky zapísanej v objednávkovom formulári.
zapisnik